FORMACIÓ DEL PLURAL

Forma el plural de:

Escriu la resposta correcta segons corresponga.