D'acord amb la indicació formulada en la franja superior, l'usuari haurà de respondre clicant sobre una resposta o unes respostes d'una llista de possibilitats. En esta llista hi pot haver més d'una resposta correcta i la pregunta quedarà contestada en seleccionar qualsevol de les respostes correctes. L'alumnat rebrà una resposta-missatge en funció de si ha encertat la resposta o s'ha equivocat amb la selecció. També pot rebre indicacions de per què s'ha equivocat o missatges d'ànim si va encertant-les. Si la resposta és incorrecta, l'alumnat podrà continuar seleccionant altres opcions fins a trobar la resposta correcta. Quan la trobe, l'alumne-a rebrà una puntuació que dependrà del nombre d'intents que hi ha hagut de fer fins a trobar-la. Esta puntuació quedarà fixada en produir-se l'encert, d'esta manera l'alumnat pot seleccionar les altres opcions per vore les indicacions de les altres respostes, sense que això li supose penalització en la puntuació. Les indicacions generals que s'acaben de citar són vàlides per a la resta de tipus d'exercicis.

 
   
 
Exemple d'un exercici de resposta múltiple.